Levende Agrifood Ketens
Rijnconsult

Henk Folkerts

T. +31 6 22 970 070

henk.folkerts@rijnconsult.nl

Inholland Hogeschool

Woody Maijers

T. +31 6 53 330 367

woody.maijers@inholland.nl

Ketenstrategie

 

Van alle vier fasen met betrekking tot ketenontwikkeling, is de ketenstrategie de meest lastige en ook het minst eenduidig qua diepgang, aanpak en timing. De diepgang varieert van enkele strategische afspraken op een A4, tot een zeer uitgebreide ketenstrategie. Ook de aanpak kan sterk variëren. Soms komt de ketenstrategie min of meer werkende weg tot stand tijdens de ketensamenwerking en soms is het een bewust aangestuurd proces.

 

Activiteiten ketenstrategie

  • Omgevingsanalyse
  • Ketendiagnose
  • Ketenvisie
  • Ketenstrategie
  • Ketendoelstellingen


In onderstaande tabel staan een viertal ketenvormen en hun kenmerken beschreven.

 

Ketenvorm Enkele kenmerken
Merk keten

Intensieve ketensamenwerking van veredeling tot consument

Lange termijn focus van meer dan vijf jaar

Hoge, stabiele prijzen door onderscheid, beschikbaarheid, kwaliteit

Samenwerking gebaseerd op wederzijds commitment

Gesloten keten

Goede ketensamenwerking met weinig partijen en schakels

Middellange termijn focus van enkele jaren

Faire prijs, seizoen afspraken, transparantie, kostprijs+

Samenwerking gebaseerd op regelmatig overleg

Open keten

Ketensamenwerking beperkt tot deelterreinen (bijv. ICT, logistiek)

Korte termijn focus van enkele weken tot enkele maanden

Prijsfluctuatie, maand- en weekcontracten, matige transparantie

Samenwerking gebaseerd op onderhandeling

Vrije keten

Soleren, geen samenwerking tussen de schakels

Zeer korte termijn focus veelal op dag basis

Spotmarkt, sterk fluctuerende, versnipperde prijzen, gericht op commodity’s

Geen ssamenwerking, relatie gebaseerd op macht

 

De resultaten van de ketenstrategiefase kunnen als volgt worden samengevat:

 

Er is bij de verschillende ketenpartners een gedegen inzicht ontwikkeld in de marktpositie en het concurrentievermogen van de keten. Voorts is er, op basis van eerste behaalde samenwerkingsresultaten, vertrouwen ontstaan om samen een ketenstrategie te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in duidelijke strategische keuzes, een heldere missie en visie en concrete doelstellingen om de strategie te realiseren.

 

Rijnconsult | Inholland Hogeschool